CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ ”BANI DE LICEU”

 În anul şcolar 2021-2022, Ministerul Educaţiei va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei in vigoare.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului În categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

     Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” este următorul:

  • 15 septembrie – 25 septembrie – depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
  • 26 septembrie – 15 octombrie – efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
  • 25 septembrie -16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portal ului dedicat;
  • 17 octombrie – afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestaţiilor;
  • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestaţiilor.

ACTE NECESARE DOSAR ”BANI DE LICEU” 2020-2021

ACTE NECESARE DOSAR ”BANI DE LICEU”

  1. CERERE TIP
  2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE  AL ELEVULUI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
  3.  COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PĂRINȚILOR/ REPREZENTANȚILOR LEGALI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
  4. COPIE  CERTIFICAT  NASTERE (copii sub 14 ani)  SAU  CARTE  DE  IDENTITATE  ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).

5. ADEVERINȚE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

6.  Acte  doveditoare  care  să  ateste  statutul  de orfan/urmaş al eroilor revoluţiei/ medical (conform prevederilor legale)  (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).

7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

–  ADEVERINȚĂ  VENIT BRUT  LUNAR  / MEMBRU  FAMILIE  REALIZAT ÎN   ULTIMILE   3   LUNI   ANTERIOARE   DEPUNERII   DOSARULUI (IUNIE,   IULIE,   AUGUST ) 

–  CUPOANELE   DE  PENSIE   pentru   ULTIMILE   3  LUNI   ANTERIOARE DEPUNERII  DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST)  

–  CUPON DE LA ȘOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.

–  DECLARAŢIE  NOTAR, ÎN ORIGINAL, PENTRU FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI SEPARAT CU VENIT ZERO

– ADEVERINȚĂ ANAF

8.   Declarație notarială pentru toți membrii majori care nu au realizat venituri în ultimile 3 luni (declarația se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBȚINERII DE VENITURI, că nu dețin utilaje agricole, ca nu au conturi în bănci, că nu au alte proprietăți in afara celei de domiciliu, că nu au cumpărat  sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an, că nu dețin pașaport);

9.   ADEVERINȚĂ PRIMARIE PENTRU TOȚI MEMBRI FAMILIEI,  CĂ DEȚIN sau NU PĂMÂNT. Cei care dețin pământ, pe adeverință să se precizeze care este venitul  anual aferent suprafeței agricole.

10. ADEVERINŢĂ DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte  și frați, în parte.

11. Hotărârea de divorț şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);

12.  Certificat de deces – ( părinte)  unde este cazul (copie si original);

13. ANCHETA SOCIALĂ-OBLIGATORIE PENTRU TOŢI SOLICITANŢII conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă conform calendarului.

14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Elevii claselor a IX-a vor aduce adeverinţă de la şcoala unde au terminat clasa a VIII-a.