Extras Legea 198/2023 drepturi și obligații elevi, sancțiuni aplicabile:

Extras-Lege-198-2023

Drepturile și obligațiile beneficiarilor sistemului de învățământ
Articolul 106
(1) În calitate de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar
au următoarele drepturi:
a) dreptul de a avea acces la educație de calitate și gratuită, în sistemul de învățământ de stat. Accesul
la educație presupune și posibilitatea studierii în limba maternă, accesul la servicii de informare și
consiliere școlară, profesională și psihologică, conexe activității de învățământ, accesul la biblioteci,
săli și spații de sport, computere conectate la internet, precum și la alte resurse necesare realizării
activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale
disponibile, manuale școlare gratuite;
b) dreptul de a învăța în spații adecvate desfășurării activităților didactice și conexe. Spațiile trebuie
să respecte normele de igienă, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor,
să fie adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și numărului de beneficiari primari;
c) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și
libertăților celorlalți participanți;
d) dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de
tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea
altor elevi din cadrul unității de învățământ;
e) dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;
f) dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
g) dreptul la evaluare obiectivă și corectă, cu posibilitatea contestării rezultatelor evaluării lucrărilor
scrise;
h) dreptul de a fi informat cu privire la notele acordate, înaintea consemnării acestora, la planificarea
materiei pe parcursul întregului an școlar, la rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15
zile lucrătoare, precum și la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare;
i) dreptul de a fi susținuți în conformitate cu nevoile educaționale sau sociale în vederea finalizării
învățământului obligatoriu. Statul și unitățile de învățământ preuniversitar sprijină elevii cu CES,
inclusiv în ceea ce privește condițiile de acces, de studiu și evaluare adaptate dizabilităților,
problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învățare. Elevii cu CES au dreptul la școlarizare
la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip spital;
j) dreptul de a decide, în funcție de vârsta beneficiarului primar, privind disciplinele din CDEOȘ,
tipul și forma de învățământ pe care le va urma, de a participa la concursuri școlare, olimpiade și alte
activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau unitățile de educație
extrașcolară, precum și de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul
unității de învățământ;
k) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și
extrașcolare, în limita resurselor disponibile;
l) dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice
și logopedice școlare ori în unități medicale de stat;
m) dreptul de a primi burse și alte forme de sprijin prevăzute de legislația în vigoare.
(2) În calitate de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar
au următoarele îndatoriri:
a) obligația de a frecventa toate cursurile și de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu în vederea
dobândirii competențelor și însușirii cunoștințelor prevăzute de programele școlare;
b) obligația de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. În acest
sens, beneficiarii primari au obligația de a cunoaște prevederile Statutului elevului și ale
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de nivelul de înțelegere
și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora;
c) obligația de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată, conform
regulamentului unității de învățământ preuniversitar;
d) obligația de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară –
beneficiari primari și personalul unității de învățământ;

e) obligația de a sesiza reprezentanții unității de învățământ și, după caz, autoritățile competente cu
privire la orice ilegalități în desfășurarea procesului de învățământ și a activităților conexe acestuia
sau cu privire la orice situație care ar pune în pericol siguranța beneficiarilor primari și a personalului
unității de învățământ;
f) obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la
care au acces;
g) obligația de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către
unitățile de învățământ preuniversitar. Obligația se aplică și în cazul manualelor școlare primite
gratuit, beneficiarii primari având obligația restituirii acestora în stare bună, la sfârșitul anului școlar;
h) obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul școlar;
i) obligația de a cunoaște și de a respecta, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de
vârstă și individuale ale acestora, normele de securitate și sănătate în muncă, normele de prevenire și
de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție a mediului;
j) obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical și, în funcție de
recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, de a nu pune în pericol
sănătatea colegilor și a personalului din unitate.
(3) Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie, sau să deterioreze bunurile din
patrimoniul unității de învățământ;
b) să introducă și să difuzeze în unitatea de învățământ preuniversitar materiale care, prin conținutul
lor, atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă
violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
d) să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe
etnobotanice și să participe la jocuri de noroc în perimetrul unității de învățământ;
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a
elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care
nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unităților de învățământ sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online;
g) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare și să manifeste violență
în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;
h) să provoace, să instige și să participe la acte de violență;
i) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor
majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
j) să invite sau să faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine fără acordul conducerii școlii și al
diriginților;
k) să promoveze idei, concepții, doctrine, un limbaj, simboluri și materiale antițigăniste, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
antițigănismului.
(4) Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un
elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial,
inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu
excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern
al unității de învățământ.

(5) În învățământul liceal, regulamentul intern al unității de învățământ poate interzice folosirea de
către un elev a dispozitivelor menționate la alin. (3) în întreaga sau doar o parte din incinta unității de
învățământ, precum și în timpul activităților care se desfășoară în afara acesteia.
(6) Prevederile alin. (4) și (5) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le
folosească.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (4) și (5) poate duce la preluarea echipamentului de către
personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/tutori legali ai
beneficiarilor primari minori sau elevi conform regulamentului intern al unității de învățământ.
(8) Obligațiile beneficiarilor secundari ai sistemului de învățământ sunt următoarele:
a) de a înscrie copilul la școală și de a asigura frecventarea cu regularitate și conform programului de
către acesta a cursurilor școlare;
b) de a asigura întreținerea elevului în vederea asigurării condițiilor necesare finalizării studiilor;
c) de a păstra legătura cu educatorul/profesorul de învățământ primar/profesorul diriginte, mediatorul
școlar, consilierul școlar sau, după caz, cu conducerea unității de învățământ pentru monitorizarea
progresului elevului;
d) de a semna contractul educațional prevăzut la art. 14 alin. (4);
e) de a sprijini integrarea copilului în colectivul școlii;
f) de a contacta personalul școlii în intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare și
funcționare al unității de învățământ;
g) de a cunoaște, respecta și susține copilul să respecte regulamentul de organizare și funcționare al
unității de învățământ în cadrul căreia este înscris beneficiarul primar.
Sancțiuni aplicabile elevilor
Articolul 107
(1) Elevii răspund disciplinar pentru încălcarea prevederilor art. 106 alin. (2)-(5).
(2) Analiza disciplinară poate fi inițiată de personalul școlar în urma unei încălcări a regulamentelor
unității de învățământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul și
părinții/tutorii legali sunt informați cu privire la natura încălcării și sunt convocați la o întâlnire
formală.
(3) Elevii au dreptul la apărare și nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.
(4) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ, în
cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online.
(5) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, sunt:
a) observație individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ;
h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ;
i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.
(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților/tutorilor
legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în
orice context.
(8) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.
(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. d)-h) nu se pot aplica în învățământul primar.
(10) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. f) și g) se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în
situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a
personalului din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă.
(11) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maximum 5 zile lucrătoare. Un elev nu
poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

(12) Elevii care au fost sancționați conform prevederilor alin. (5) lit. e)-h) beneficiază de consiliere,
intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.
(13) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare.
(14) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (5) este reglementată de Statutul elevului,
prevăzut la art. 105 alin. (4).
(15) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzută la alin. (14) prevede în mod obligatoriu:
a) informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali;
b) intervievarea elevilor, în prezența părinților/tutorilor legali;
c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotărârea Guvernului
nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a
Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în
situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii
români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state și a raportului de evaluare
multidisciplinară realizat de acesta;
d) oferirea posibilității de contestare a sancțiunii.
(16) În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții/tutorii legali se
realizează în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența
consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar.
(17) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ
sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate cheltuielile ocazionate de lucrările
necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(18) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de
manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu
pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.