ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 16 iunie 2021

ORDONANTA_DE_URGENTA_nr_50_din_16_iunie_2021

Ce prevede OUG 50/2021

Legea Educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. „La articolul 84, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(13) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.”
 2. La articolul 84, după alineatul (13) se introduc șase noi alineate, alineatele (14)—(19), cu următorul cuprins:
  „(14) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.
  (15) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (13) și (14) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.
  (16) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.
  (17) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (13) și
  (14), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.
  (18) Prin excepție de la prevederile alin. (17), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.
 3. Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (17) și (18), și să asigure transportul elevilor.”