concurs pentru ocuparea unui post vacant de PAZNIC – I M

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de PAZNIC – I M, cu normă întreagă

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

CONDIȚII GENERALE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi  de vechime;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE:

 1. este absolvent de studii medii – minim 10 clase;
 2. are o vechime în muncă de minim 10 ani;
 3. deține avizul cultului romano-catolic;
 4. Disponibilitate de a efectua ore de noapte;
 5. Atestat paza ( persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului), ori în curs de atestare.

 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) avizul cultului romano-catolic;

h) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 21 februarie – 04 martie 2022, la secretariatul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” – sediul din Bacău, str. Condorilor, nr.8, telefon 0234575913, e-mail cncsfiosif@yahoo.com

 • Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor – 08.03.2022, ora 15.00 – la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233
 • Depunerea contestatiilor – 09.03.2022, între 9.00-11.00 la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233
 • Comunicarea rezultatelor la contestaţii – 09.03.2022, ora 12.00 – la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233

Concursul se organizează la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233, astfel:

 1. Proba scrisă în data de 23 martie  2022, ora 11.30
 2. Durata probei – 2 ore (11.30-13.30)
 3. Afisarea rezultatelor – 23.03.2022, ora 15.30
 4. Depunerea contestatiilor – 23.03.2022, între 15.30-17.30 la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233
 5. Comunicarea rezultatelor la contestaţii – 23.03.2022, ora 18.00
 • Interviul în data de 24 martie 2020, ora 11.30.
 • Durata probei – 2 ore (11.30-13.30)
 • Afisarea rezultatelor – 24.03.2022, ora 15.30
 • Depunerea contestatiilor – 24.03.2022, între 15.30-17.30 la sediul Colegiului Naţional Catolic ”Sf. Iosif” din Bacău, str. Calea Moldovei, nr.233
 • Comunicarea rezultatelor la contestaţii – 24.03.2022, ora 18.00

Afişarea rezultatelor finale: 27.03.2022, ora 10.00

1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins

2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte

3. Interviu – maxim 100 de puncte

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.