Ordin 5545 10-09-2020 Ministerul Educatiei si Cercetarii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

EXTRASE

Art. 14. – Elevii au următoarele responsabilităţi:
a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ,
conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii
diriginţi/profesorii pentru învăţământ primar/învăţătoare/ profesorii pentru învăţământul
preşcolar/educatoare;
b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice,
în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului;
c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se
asigure un climat propice mediului de învăţare;
d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin
intermediul tehnologiei şi al internetului;
e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind
protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum
şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;
f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia
situaţiilor justificate;
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de
curs.

Art. 15. – Părinţii au următoarele atribuţii:
a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi
protectiv pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv,
aprecierea progresului înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi responsabilizarea
acestuia cu privire la propria formare;
b) menţin comunicarea cu profesorul diriginte/învăţătorul şi celelalte cadre didactice;
c) sprijină preşcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în
termenele stabilite;
d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învăţământ primar/învăţătoarei/profesorului
pentru învăţământul preşcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea
activităţii de predare – învăţare – evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

CAPITOLUL VII
Evaluarea elevilor
Art. 21. – În cadrul activităţilor de predare – învăţare – evaluare prin intermediul tehnologiei şi al
internetului, progresul educaţional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de
note/calificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare.

Leave a Comment